Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

Договор субаренды нежилого помещения 01/09/2015

 

 

 ДОГОВІР № _____

СУБОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

 м. Дніпропетровськ                                                                                                      «30» серпня  2015 р.

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ __________________________, іменований надалі Орендар”, з одного боку, що діє на підставі __________________________________________________________, виданого ___________________________________________________________________________, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________________________________», в особі директора ____________________________________________________,  що діє на підставі _____________,  іменований надалі “Суборендар”, з іншого боку, разом надалі іменовані “Сторони”, а окремо - “Сторона”, уклали даний Договір про нижченаведене:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    Відповідно до даного Договору Орендар зобов'язується надати, а Суборендар прийняти в строкове платне користування (суборенду) частину нежитлового приміщення загальною площею ______ кв.м, розташоване за адресою: вул. _______________, буд. _____, м.  ___________________(далі –  «об'єкт суборенди»), позначене на план – схемі (додається).

1.2.   «Об'єкт суборенди» надається для роботи у якості __________________.

1.3.    Відновлювальна вартість «об'єкта суборенди» становить ________________ (______________________ тисяч) гривень.

1.4     Об’єкт суборенди використовується Орендарем на підставі договору оренди нежитлового приміщення від ____ ________ 20___ року укладеного між Орендарем та власником приміщення Товариством з обмеженою відповідальністю «_________________________» іменований надалі «Власник». Об’єкт суборенди належить  Власнику на праві власності відповідно до Свідоцтва про власність, виданого ____________________, реєстраційний номер ___________ від __ _______ ________ р., виданого на підставі Договору купівлі-продажу №_____________ від ___  _________ ______ р.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ «ОБ'ЄКТА СУБОРЕНДИ»

2.1.       Передача «об'єкта суборенди» здійснюється шляхом підписання Сторонами Акту прийому-передачі № 1, що свідчить про фактичну передачу його Суборендареві у користування.

2.2.       Акт прийому-передачі № 1 підписується в строк  «___» ____________20 ____ р. В Акті прийому-передачі №1 «об'єкта суборенди» вказується характеристика й технічний стан «об'єкта суборенди».

2.3.       По завершенню дії даного Договору, Суборендар повертає «об'єкт суборенди» протягом останнього дня дії даного Договору.  Передача Суборендарем «об'єкта суборенди» Орендареві оформляється Актом прийому-передачі № 2.

 

3. РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.    За користування «об'єктом суборенди» Суборендар сплачує Орендареві,  орендну плату в розмірі й у строки визначені даним Договором.

3.2.    Зобов'язання Суборендаря по сплаті орендної плати починається з моменту підписання сторонами Акта приймання-передачі № 1.

3.3.    Сума  орендної плати становить  ________________  (____________________ тисяч) гривень без ПДВ(податок на додану вартість), за весь «об’єкт суборенди», за один  календарний місяць. Орендна плата індексації не підлягає. В орендну плату включена плата за користування об’єктом суборенди та плата за використання земельної ділянки, на який розташований об’єкт суборенди, та яка необхідна для його обслуговування.

3.4.    Всі розрахунки за даним Договором провадяться винятково  в грошової одиниці України - гривні.

3.5.    Оплата відбувається протягом 2-х банківських днів з моменту підписання цього Договору.

3.6.    Амортизаційні відрахування нараховує та залишає в своєму розпорядженні для відновлення «об’єкту суборенди» Власник «об’єкта суборенди».

3.7.    Вартість комунальних послуг Суборендар відшкодовує окремо, за фактично використані послуги за тарифами встановленими відповідними організаціями постачальниками.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1.    Орендар зобов'язаний:

4.1.1.     передати Суборендареві «об'єкт суборенди», у строки встановлені в п. 2.2. даного Договору;

4.1.2. на строк дії Договору не перешкоджати Суборендарю у доступі до Приміщення.

4.2.          Суборендар зобов'язується:

4.2.1. користуватися «об'єктом суборенди» відповідно до умов цього Договору;

4.2.2. вчасно й у повному обсязі здійснювати орендні платежі;

4.2.3. утримувати «об'єкт суборенди» у належному санітарно-технічному й протипожежному стані;

4.2.4.  дотримуватися правил протипожежної безпеки;

4.2.5.   усувати за свій рахунок наслідки аварій і ушкоджень «об'єкта суборенди», що відбулися з вини Суборендаря;

4.2.6.      у випадку припинення дії даного Договору передати  Орендареві «об'єкт суборенди» у належному стані з урахуванням нормального фізичного зношування протягом останнього дня дії Договору.

4.2.7.      Суборендар не має право на компенсацію будь-яких зроблених невіддільних поліпшень «об’єкту суборенди», які неможливо відділити не завдаючи шкоди «об’єкту суборенди»

4.3.      Орендар має право:

4.3.1.   вимагати від Суборендаря сплати орендної плати в розмірі й у строки, передбачені даним Договором;

4.3.2.   у присутності представників (працівників) Суборендаря перевіряти використання «об'єкта суборенди» по цільовому призначенню згідно п. 1.2. даного Договору;

4.3.3.   достроково розірвати даний Договір попередивши Суборендаря за 15 (п'ятнадцять) календарних днів, винятково в наступних випадках:

4.3.3.1. несплати Суборендарем орендної плати більше одного місяця підряд;

4.3.3.2. якщо Суборендар використовує «об'єкт суборенди» не по цільовому призначенню зазначеному в п.1.2. даного Договору.

4.3.3.3.   якщо Орендар попередив Суборендаря за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого розірвання.

4.3.4.    у випадку несплати Суборендарем орендної плати більше 10 (десяти) днів поспіль, Орендар має право обмежити доступ Суборендаря на об’єкт суборенди до моменту сплати заборгованості у повному обсязі, при цьому відповідальності за схоронність майна Суборендаря Орендар не несе.

4.4.      Суборендар має право:

4.4.1.   користуватися системами комунікацій, які перебувають на «об'єкті суборенди»;

4.4.2.      провадити ремонт (поліпшення) «об'єкта суборенди», тільки за письмовою згодою Орендаря;

4.4.3.      по закінченню дії даного Договору забрати з «об'єкта суборенди» всі віддільні поліпшення (які можливо відділити без завдання шкоди «об’єкту суборенди» та ремонту, які були зроблені Суборендарем (з письмового дозволу Орендаря);

4.4.4.   достроково розірвати даний Договір у наступних випадках:

4.4.4.1. якщо «об'єкт суборенди» у силу обставин, за які Суборендар не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання згідно п. 1.2. даного Договору;

4.4.4.2. якщо Орендар перешкоджає використанню «об'єкта суборенди»;

4.4.4.3.     якщо Суборендар попередив Орендаря за 45 (сорок п’ять) календарних днів до такого розірвання.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.      У випадку не належного виконання зобов'язань по договору сторони несуть цивільно-правову відповідальність, передбачену діючим законодавством України.

5.2.      У випадку неналежного виконання Суборендарем своїх зобов’язань по сплаті орендної плати, Суборендар сплачує неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочки.

5.3.      У разі наявності у Суборендаря заборгованості з оплати орендної плати, Сторони домовилися, що при оплаті боргу Суборендарем, грошові кошти будуть зараховуватися в наступному порядку: в першу чергу відшкодовується неустойка та завдані збитки, у другу чергу відшкодовується основна сума боргу (прострочена заборгованість з орендної плати за попередні періоди), в третю чергу, заборгованість з орендної плати за поточний період.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.  Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до «___» _______ 20 ___ р. (включно).

 

7. ДОПОВНЕННЯ Й ЗМІНА ДОГОВОРУ

7.1. Зміна умов Договору,  його розірвання й припинення допускаються  за згодою  сторін.  Внесені доповнення й зміни оформляються  додатковою  угодою.

7.2. Суборендар не має переважного право на укладання договору суборенди «обєкту суборенди» на новий строк, перед третіми особами.

 

 Договор составлен Гильдией Профессиональных Юристов http://gpl.in.ua

 

8. ІНШІ УМОВИ         

8.1. Суборендар не відповідає по зобов'язаннях Орендаря й Орендар не відповідає по зобов'язаннях Суборендаря.

8.2. Зроблені Суборендарем за власний рахунок віддільні поліпшення (які були письмово погоджені із Орендарем) «об'єкта суборенди» є власністю Суборендаря.

8.3. На правовідносини між сторонами за цим Договором не поширюється чинність Закону України «Про оренду державного й комунального майна».

8.4. У випадку реорганізації однією із Сторін усі права й обов'язки переходять правонаступникові в повному обсязі.

8.5. У випадку визнання якогось пункту даного Договору недійсним, це не тягне недійсність усього Договору.

8.6   Даний Договір є остаточною угодою між Сторонами. Всі інші  попередні домовленості між сторонами, переписки, угоди, повідомлення, заяви втрачають свою чинність із моменту підписання даного Договору.

8.7.  Орендар є платником єдиного податку ; Суборендар сплачує податок на загальних підставах.

8.8.  Даний Договір складений на   3-х (трьох) сторінках, кожна з яких підписується Сторонами у двох екземплярах, по одному для кожної сторони які мають рівну юридичну силу.

 8.9.  Всі виправлення по тексту Договору мають юридичну чинність лише при взаємному посвідченні їх Сторонами шляхом підписання й посвідчення підписів печаткою.

8.10. У випадку зміни юридичних адрес, банківських реквізитів Сторони зобов'язані сповістити про це одна одну на протязі 10 днів від дня змін.

8.11. Орендар і Суборендар стверджують, що даний Договір відповідає їхньої дійсної волі створити для себе юридичні наслідки, що випливають із умови даного Договору.  

8.13. Сторони домовились, що Орендар має право викупити у Суборендаря не раніше ніж в день повернення «об’єкту суборенди» з суборенди наступне майно: _______________________________________________, які встановлені на об’єкті суборенди Суборендарем за вартістю ______________________ ( ________________________________ тисяч гривень), які з моменту оплати переходять у власність Орендаря.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Орендар

Суборендар

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ______________________________________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________________»

ідентифікаційний номер ____________________

адреса ­­­­­­­­­­­_____________________________________

поточний рахунок №__________________________ (призначення платежу _________________________) у ___________________, МФО _________________

 

ФОП _____________________________ _____________

                                                                       (підпис)

                    

 

 

код ЄДРПОУ ______________________

адреса ______________________________________

п/р__________________________ в ________________ _____________________________ МФО ___________, ЄДРПОУ _____________________, тел.. ____________

ДИРЕКТОР ТОВ «__________________________» ________________________________________

 

________________________

      (підпис, печатка) 

 Также читайте:

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ http://gpl.in.ua/ru/ideas/zem-nalogi.html

 

МОРАТОРИЙ ДАЁТ ЛИШЬ ОТСРОЧКУ НА ВЗЫСКАНИЕ ИМУЩЕСТВА! http://gpl.in.ua/ru/ideas/moratoriy-kredit.html

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ І ПРАВИЛА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ. http://gpl.in.ua/ru/ideas/template/items/1.html

 

Есть вопросы??

 

Звоните прямо сейчас:

киевстар 096-476-66-66

мтс, whatsapp 095-235-31-10

лайф 063-655-64-07

ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

сайт: www.gpl.in.ua

наш офис: ул. Рабочая, 17, г. Днепропетровск

Назад <<<