Мы перезвоним

Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним

Отправить
Спасибо, мы скоро перезвоним

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ І ПРАВИЛА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ. 13/07/2015

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор  ----------------------------------------»

 

________________ --------------------------------------------

                     (підпис, м.п.)

__.___________ 20__ р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ --------------------------------------------------------------

ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ І ПРАВИЛА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 

(вступає в дію з ___ _________ 20 __ р.)

 

 

Метою даного Положення є використання прав підприємства на комерційну таємницю та на створення системи заходів щодо забезпечення збереження комерційної таємниці.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Комерційна таємниця --------------------------------------------------------- (далі-підприємство) складається з інформації, яка не є державною таємницею, але пов’язана з науковою, виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю підприємства, розголошення (передача, витік) якої може нанести шкоду інтересам підприємства, спричинити економічні збитки та втрату вигоди.

1.1.1.   Комерційною таємницею можуть бути документи, записки, звіти, протоколи, креслення, карти, матеріали, обладнання та інші джерела інформації, які належать підприємству, у вигляді неоформлених або неповних патентів, ноу-хау, результатів наукових досліджень, програмного продукту, а також калькуляції витрат виробництва, структура ціни, тендерні пропозиції, контракти, дані про постачальників та клієнтів, відомості про конфіденційні ділові переговори, огляди ринку, маркетингові дослідження, інвестиції та інші відомості щодо підприємства. В Додатку №1, що є невід’ємною частиною Положення, наведений перелік інформації, джерел інформації, що в першочерговому порядку підпадає під поняття комерційної таємниці. Вказаний перелік не є вичерпним та може бути змінений або доповнений підприємством, у разі потреби або необхідності.

1.2.      Положення визначає основи захисту наукової, виробничої, господарської, підприємницької та іншої діяльності підприємства, збереження комерційної таємниці, спрямоване на недопущення можливої економічної шкоди як самому підприємству, так і його співробітникам, клієнтам, партнерам.

1.3.      Вимоги та правила, які викладені в Положенні, обов’язкові для виконання усіма співробітниками, партнерами підприємства та особами які використовують комерційну таємницю (інформацію) підприємства.

1.4.      Відомості, які складають комерційну таємницю та які отримані за результатами виробничої, господарської, підприємницької та іншої діяльності — належать підприємству.

1.5.      Право прийняття рішення про використання відомостей, які включають комерційну таємницю, належить директору підприємства, який може делегувати це право у письмовому вигляді конкретній особі.

1.6.      В рекламних матеріалах наявність відомостей, які містять комерційну таємницю, повинна бути виключеною.

1.7.      В процесі науково-дослідної, конструкторсько-проектної, господарської, підприємницької та іншої діяльності підприємства, здійснюється оцінка результатів, які можуть мати  новизну та складати в наступному предмет комерційної таємниці. Ці відомості передаються директору підприємства з подальшим можливим внесенням до відомостей, що становлять комерційну таємницю.

2. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.1.      Від особи, яку допущено до комерційної таємниці, береться письмова заява про зобов’язання не розголошувати комерційну таємницю та відомостей, інформації які містять комерційну таємницю та проводиться ознайомлення особи з мірою відповідальності за порушення даного Положення. Вказану заяву особа подає у письмовому вигляді директору підприємства.

2.2.      При виявленні особою, працівником або партнером несанкціонованого доступу будь якої особи до комерційної таємниці, вказана особа, працівник або партнер зобов’язаний негайно повідомити про це директора підприємства.

2.3.      Передача інформації, яка має комерційну таємницю, стороннім організаціям, особам або партнерам можлива лише на підставі дозволу директора підприємства, договору або контракту.

2.4.      Надання даних, які містять в собі комерційну таємницю, представникам органів державного управління та засобів масової інформації регулюється: Положенням, відповідними законами, іншими нормативно-правовими актами та здійснюється за погодженням з директором підприємства.

2.5.      Обмеження на розповсюдження комерційної таємниці встановлюються директором підприємства.

2.6.      Особі, якій відома комерційна таємниця підприємства, не має права використовувати її задля особистої користі або розголошувати її, а також займатися прямо або опосередковано будь-якою діяльністю яка, як конкурентна дія може нанести збиток підприємству.

2.7.      Особи якім надано право користування комерційною таємницею зобов’язані суворо зберігати комерційну таємницю, яка стала їм відомою в процесі наукової, виробничої, господарської, підприємницької або іншої діяльності.

2.8.      Кожна особа, яка має право використовувати комерційну таємницю, зобов’язаний знати, що в умовах ринку, конкуренції збереження комерційної таємниці є елементом маркетингу та заповзятливості, способом максимізації прибутку підприємства, а її розголошення, безкоштовний обмін досвідом роботи може виявитися економічно небезпечним для підприємства.

2.9.      З поняттями про комерційну таємницю підприємства і змістом даного Положення під розписку знайомляться всі співробітники підприємства, партнери та інші зацікавлені особи, що мають відношення до комерційної таємниці.

2.10.    На протязі п’яти років з моменту припинення користуванням комерційною таємницею або звільнення працівника з підприємства, особа яка припинила використовувати комерційну таємницю або колишній працівник не має права публікувати, розголошувати, передавати будь-кому відомості які містять комерційну таємницю підприємства.

2.11.    При звільненні з будь яких підстав, працівник зобов’язаний здати директору підприємства всі матеріальні носії комерційної таємниці, які знаходились в працівника у зв’язку із виконанням посадових обов’язків.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1.      Відповідальність за організацію забезпечення зберігання комерційної таємниці, своєчасну розробку та здійснення заходів щодо її збереження несе директор підприємства.

3.2.      У разі навмисного або несанкціонованого розголошення (передачі) відомостей, які складають комерційну таємницю, внаслідок чого підприємству була заподіяна матеріальна або інша шкода (втрачена вигода), співробітник або винна особа притягається до відповідальності, передбаченої трудовим, адміністративним, цивільним або кримінальним законодавством, в тому числі на співробітника покладається штраф у розмірі 10000 (десять тисяч)грн., також співробітник може бути звільнений з роботи по недовірі.

3.3.      Якщо особа займається збиранням відомостей які входять до складу комерційної таємниці в інтересах конкуруючих або інших організацій, в тому числі іноземних, або фізичних осіб, він несе відповідальність згідно з чинним законодавством, в тому числі на підставі:

-           статті 231 Кримінального кодексу України, незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

-                     стаття 232 Кримінального кодексу України, розголошення комерційної або банківської таємниці.

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.4.      Притягнення до кримінальної відповідальності може мати місце з ініціативи або згоди власника комерційної таємниці.

 

 

                                                                                  

 

Додаток №1 до ---------------------------------------------------------------

про комерційну таємницю і правила її збереження

 

Перелік інформації, джерел інформації, що в першочерговому порядку підпадає під поняття комерційної таємниці (вказаний перелік конфіденційної інформації не є остаточним та може бути доповнений):

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________;

 

 1. _____________________________________________________________________________.

 

 

                                                                                     Директору  -------------------------------------

                                                                                     -------------------------------------------------------

 

 

Особа, яка подає заяву:                                           ______________________________________

                                                                                              (прізвище ім’я та по батькові)

                                                                                     Адреса: ______________________________

                                                                                     Телефон: _____________________________

                                                                                     Е-mail: _______________________________

 

___ _________ 20 __ р.

 

ЗАЯВА

про зобов’язання не розголошувати комерційну таємницю та відомостей, інформації які містять комерційну таємницю

 

 

Я, __________ ___________________ __________________ прошу вас надати мені допуск до комерційної таємниці ------------------------------------------------ Вказаний допуск необхідний мені в зв’язку з виконанням моїх трудових/договірних (зайве викреслити) зобов’язань.

Підтверджую, що я ознайомлений із:

-                     Положенням ------------------------------------------------------ про комерційну таємницю (разом з Додатком №1 до Положення), правила її збереження;

-                     відповідальністю за порушення Положення;

-                     законодавством про комерційну таємницю;

-           статтею 231 Кримінального кодексу України, незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

-                     статтею 232 Кримінального кодексу України, розголошення комерційної або банківської таємниці.

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

 

__________ ______________ _________________ ______________

          (прізвище ім’я та по батькові)                            (підпис)

Назад <<<